ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η άμεση, ετήσια υποβολή φορολογικής δήλωσης αποτελεί τη σταθερή σχέση του όποιου προσώπου (φυσικού ή νομικού) με το κράτος. Φιλοσοφία μας η έγκαιρη και προγραμματισμένη δήλωση, ώστε να επωφελούνται και τα δύο μέρη: τόσο το κράτος να συγκεντρώνει τη σωστή φορολογία ώστε να λειτουργεί, όσο και ο ιδιώτης και η επιχείρηση να αποδίδουν αυτό που ζητείται και να λειτουργούν χωρίς προβλήματα και σφάλματα. Έτσι στο γραφείο μας μπορούμε να προσφέρουμε σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την υποβολή της δήλωσης , βρίσκοντας λύσεις ακόμη και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα την αποφυγή σφαλμάτων, την μείωση του φόρου και την εξάλειψη πιθανότητας προστίμων.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
1. Δηλώσεις φόρου εισοδημάτων Ε1.
2. Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2.
3. Δηλώσεις ακινήτων Ε9.
4. Υπολογισμός Ε.Τ.Α.Κ.
5. Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας.
6. Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς.