ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μεταβάλλεται διαρκώς και αποτελεί ένα δύσκολο, γεμάτο παγίδες πεδίο για κάθε επιχειρηματία. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να προβούν σε ολοκληρωμένη πρόβλεψη και προγραμματισμό λόγω, αφενός λόγω των διαρκών αλλαγών των σχετικών νόμων και διατάξεων αλλά και της πολυνομίας. Για το λόγο αυτό η συνεργασία με έμπειρα, αξιόπιστα και πλήρως ενημερωμένα φοροτεχνικά γραφεία είναι απαραίτητη, ώστε το εξειδικευμένο φοροτεχνικό προσωπικό να καθοδηγεί υπεύθυνα και να προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους. Συνεπώς η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση από εξειδικευμένο φοροτεχνικό αποτελεί ισχυρό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή συνεχών μεταβολών της φορολογικής νοµοθεσίας.

Μέσω ενός ολοκληρωμένου πακέτου φοροτεχνικής υποστήριξης, αναλαμβάνουμε την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχειρήσεως, αναπτύσσοντας ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Επιπλέον μεριμνούμε αποτελεσματικά για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Στο γραφείο μας παρέχονται ολοκληρωμένα πακέτα λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών ικανά να στηρίξουν επιχειρήσεις κάθε μορφής και μεγέθους.

Στον τομέα αυτό το λογιστικό γραφείο σας παρέχει τις παρακάτω φοροτεχνικές – φορολογικές υπηρεσίες:
1. Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων επιχειρήσεων.
2. Φοροτεχνική υποστήριξη επιχειρήσεων και έλεγχος εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
3. Παροχή φορολογικών συμβουλών βάσει δραστηριοτήτων της εκάστοτε επιχείρησης.
4. Φορολογικές συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα.
5. ∆ιεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
6. Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων.
7. Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι.
8. Transfer Pricing, προετοιµασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκµηρίωσης.
9. Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας.