ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα , ειδικά τα τελευταία χρόνια, μεταβάλλεται διαρκώς και αποτελεί ένα δύσκολο, γεμάτο παγίδες πεδίο για κάθε ιδιώτη. Έτσι,  η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση από εξειδικευμένο φοροτεχνικό αποτελεί  ισχυρό πλεονέκτηµα, σε µια εποχή συνεχών μεταβολών της φορολογικής νοµοθεσίας.
Το φοροτεχνικό μας τµήµα επιτυγχάνει την άµεση κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε φορολογούµενου πολίτη, αναπτύσσουμε  ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

Στον τομέα αυτό το λογιστικό γραφείο σας παρέχει τις παρακάτω φοροτεχνικές – φορολογικές υπηρεσίες:

  • Σύνταξη και υποβολή πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών. 
  • Φορολογικές συμβουλές σε εξειδικευμένα θέματα.
    ∆ιεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των ιδιωτών και των οικογενειών τους.
    Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων.