ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εκτός από τη λογιστική πλευρά της διαδικασίας Έναρξης Νεοφυών και νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές), η ίδρυση εταιρείας άπτεται νομικών συμβουλών, αλλά και επιδοτήσεων ΕΣΠΑ ή άλλων.
Πολλές φορές χρειάζεται Κατάρτιση Επιχειρηματικού Πλάνου, ή συμβουλή κάποιου ειδικού Οικογενεικών επιχειρήσεων, στα πρότυπα του εξωτερικού. Εάν η επιχείρηση αποτελεί δίκτυο-μέρος οικογενειακής παράδοσης, μπορούν να αξιοποιηθούν πόροι οι οποίοι είναι άγνωστοι στα μέλη της οικογένειας.