ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ

Μετά τις αλλαγές που έλαβαν μέρος στην οικονομία της χώρας, ο λογιστής μετεβλήθη σε ένα εργαλείο για κάθε νοικοκυριό. εκτός από την ενημέρωση και την εμπειρία, σημαντικό ρολο για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες παραμένει η κατανόηση και η εμπιστοσύνη. Έτσι κάθε άτομο μπορεί να μας εμπιστευτεί για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τον υπολογισμό φόρων εισοδήματος και κληρονομίας, την ρύθμιση των οφειλών και κάθε άλλη συναλλαγή προς το κράτος, βρίσκοντας λύσεις ακόμη και για τις δυσκολότερες περιπτώσεις. Φιλοσοφία μας η αποφυγή σφαλμάτων, η έγκαιρη τακτοποίηση υποχρεώσεων, η έγκαιρη κατάθεση για μείωση του φόρου και η εξάλειψη πιθανότητας προστίμων.

Το γραφείο μας για την εξυπηρέτηση φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών αναλαμβάνει:
1. Έκδοση Κλειδάριθμου.
2. Μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) στο TAXIS.
3. Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ.
4. Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2.
5. Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
6. Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
7. Υπολογισμός Φόρων.
8. Υπολογισμών Τεκμηρίων.
9. Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
10. Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21, Kοινωνικό μέρισμα, Eπίδομα πετρελαίου – θέρμανσης κ.ο.κ.
11. Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
12. Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
13. Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
14. Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους.
15. Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά.
16. Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Tαυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).
17. Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
18. Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
19. Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
20. Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
21. Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
22. Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
23. Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
24. Απασχόληση οικιακού προσωπικού.
25. Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
26. Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.