ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην εταιρεία μας σίγουρα θα βρείτε ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε βιβλία όλων των κατηγοριών, είτε στην έδρα της επιχείρησης σας είτε στο γραφείο μας, λειτουργώντας ως εξωτερικός λογιστής, εξωτερικός οικονομικός διευθυντής ή εξωτερικός υπεύθυνος λογιστηρίου. Αυτό όμως που αποτελεί πλεονέκτημά μας είναι ότι οι πελάτες –συνεργάτες μας εγγυώνται για τον πιο έμπιστο λογιστικό σύμβουλο που θα μπορούσατε να βρείτε. Η εξειδίκευσή μας τόσο σε εργατικά, όσο και σε λογιστικά, αποτελούν την εγγύηση για τις υπηρεσίες μας. Αναλαμβάνουμε την τήρηση και τη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του οργανισμού σας, την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων και το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ βασιζόμενοι στη συνεχή παρακολούθηση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας.

Επίσης παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες. Επιπλέον σας παρέχουμε υπηρεσίες Μισθοδοσίας-Εργατικών.

Στον τομέα αυτό σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας.
2. Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.
3. Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
4. Ετοιμασία και σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ισολογισμών.
5. Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, παύσεις δραστηριοτήτων επιχειρήσεων.
6. Γνωματεύσεις σε εξειδικευμένα λογιστικά θέματα.
7. Σχεδίαση κι ανάπτυξη της μορφής της εταιρίας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
8. Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγορίας.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγορίας.) Λογιστικών Βιβλίων.
9. Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).
10. Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
11. Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).
12. Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
13. Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.
14. Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
15. Υποβολή Περιοδικών και Εκκαθαριστικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
16. Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
17. Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.
18. Συμφωνίες λογαριασμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).
19. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.
20. Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.
21. Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7 κ.λ.π.
22. Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.
23. Έναρξη Νεοφυών και νεοσύστατων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).
24. Μεταβολές Εταιριών. Συγχωνεύσεις Εταιριών. Διακοπές Εταιριών.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης, για τις όποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.).

Είμαστε στη διάθεσή κάθε οργανισμού για ο,τιδήποτε χρειαστεί επικοινωνήστε μαζί μας.