ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στα εργασιακά θέματα και τα θέματα που αφορούν την μισθοδοσία τα τελευταία χρόνια απαιτούν όχι μόνο γνώση αλλά και συνεχή ενημέρωση πάνω στις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.
Με συνεργάτες που έχουν ιδιαίτερη εμπειρία σε εργασιακά θέματα και μισθοδοσία επιχειρήσεων και με χρήση σύγχρονων προγραμμάτων, εξασφαλίζουμε την πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Επίσης καλύπτουμε εξωτερικές εργασίες με ΙΚΑ, ΤΑΕ, ΟΑΕΕ, ΟΑΕΔ και επιθεώρησης εργασίας.

Αναλαμβάνουμε:

1. Κατάρτιση μισθοδοσιών. Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.
2. Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
3. Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας
4. Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.
5. Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6. Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης.
7. Αποστολή δηλώσεων μισθοδοσιών (Α.Π.Δ., Φ.Μ.Υ., κλπ.).
8. Ενημέρωση της επιχείρησης για τις εκάστοτε επιβαρύνσεις.
9. Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.
10. Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ.
11. Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
12. Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.
13. Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
14. Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.
15. Ασφαλιστικά ταμεία.
16. Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ και έκδοσης βιβλίου νεοπροσληφθέντων, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.
17. Συμβουλές για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τον ιδιώτη ή την επιχείρηση.

Σύνταξη οργανογράμματος επιχείρησης.

Λοιπές υπηρεσίες

Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος.
Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.