ΣΥΝΤΑΞΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Πλην των άλλων, η Accurate Business Consulting ΙΚΕ εξειδικεύεται στη σύνταξη, διαχείριση, στην εφαρμογή και στον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων (Horizon 2020, Interreg, Jessica, Black Sea Cross Border Cooperation, MED, South East Europe, Europaid, Daphne, Digital Agenda for Europe, Espon, FIWARE, European Regional Development Fund, European Social Fund).

Η έκταση και η δομή των Ευρωπαϊκών Ταμείων και των άμεσων επιχορηγήσεων επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών χρηματοδότησης στα κράτη μέλη. Στην τρέχουσα χρηματοδοτική Περίοδο Προγραμματισμού στην Accurate Business Consulting προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που περιλαμβάνει:

• σχεδιασμό και διαχείριση του προϋπολογισμού για το προς υλοποίηση Ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα
• παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων
• ουσιαστική οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας
• αναφορές σχετικά με την έρευνα Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης
• σύνταξη του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου σχεδίου καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών καινοτομίας
• ενημέρωση του πελάτη και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προγράμματος.
• ανάλυση της αγοράς στην οποία στοχεύει η επενδυτική πρόταση, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και στην πρωτοτυπία της δράσης που θα προσφέρει στην αγορά αυτή.
• επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Όσο αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, στην Accurate Business Consulting δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση:

• στην αρτιότητα (Excellence) της πρότασης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου
• στον αντίκτυπο (Impact) που θα έχει η πρόταση στον ευρωπαϊκό χώρο
• στην αποδοτικότητα της Υλοποίησης (Implementation) της πρότασης
• στην παρακολούθηση και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης επί των Ευρωπαϊκών πολιτικών χρηματοδότησης.
• στη συγγραφή προτάσεων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• στη συγγραφή και εκπόνηση αναφορών, παρακολούθηση των προθεσμιών, διασφάλιση της άριστης ποιότητας γραφής και παρουσίασης του έργου σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• στην ανάπτυξη μιας ερευνητικής ιδέας
• στην ανίχνευση, τεκμηρίωση και διαμόρφωση ερευνητικού αντικειμένου και στόχων
• στο χρονοπρογραμματισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων
• στη χρηματοδότηση της ερευνητικής δράσης
• στις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις και συμβασιοποιήσεις
• στη διαχείριση ερευνητικού έργου
• στην ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων
• στην οικονομική κι επιχειρησιακή ανάλυση

Τέλος, στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η δημιουργία ιδεών, η συγγραφή, ο σχεδιασμός και η σύνταξη Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και ενεργειών στο πλαίσιο του επικοινωνιακού προγραμματισμού.