ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ

Η κατάρτιση ενός επιχειρηματικού πλάνου, αν και δε συνηθίζεται στην ελληνική πραγματικότητα της οικογενειακής μικρομεσαίας επιχείρησης, εν τούτοις ισχυροποιεί τον προγραμματισμό και συνεπώς την ανάπτυξη της επιχείρησης. Δυστυχώς το επιχειρηματικό πλάνο έχει συνδεθεί με επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και μόνο με χρηματοδοτικά εργαλεία τραπεζικά και όχι με τη δημιουργία στρατηγικής κουλτούρας και αποτελεσματικότητας, όπως θα όφειλε.